1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Brežice

Levstikova 18, 8250 Brežice
Tel: 07-46 60 200 / 040 842 514
Fax: 07-46 60 204
o-brezice.nm@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba: Marija Lubšina Novak, ravnateljica
Tel: 07-46 60 201
marija.lupsina@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 2.10.2007
Datum zadnje spremembe: 2.9.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osbrezice.si

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Brežice

Levstikova 18,
8250 Brežice

Organigram zavoda Organizacijska struktura
2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Marija Lubšina Novak, ravnateljica
Tel: 07-46 60 201
marija.lupsina@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
  • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
  • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
  • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
  • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
  • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
  • Imenovanje ravnatelja.
  • Sprejem Letnega delovnega načrta.
  • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
  • Sprejem Poslovnega poročila.
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Jih ni.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa