INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Brežice
Naslov: Levstikova 18
Pošta: 8250 Brežice
Telefon: 074660200 / 040842514
Faks: 074660204
Elektronski naslov: o-brezice.nm@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: ravnateljica šole dr. Mateja Hadler
Datum objave kataloga: oktober 2007
Datum zadnje spremembe: april 2024
Katalog je dostopen na spletu: http://www.osbrezice.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Osnovna šola Brežice je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom občine Brežice – Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 36/97, 12/01, 64/07, 48/11, 87/12).

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom:

Osnovna šola Brežice, skrajšano ime zavoda: OŠ Brežice

 Pouk izvaja na lokacijah:

 • Osnovna šola Brežice, Levstikova 18, 8250 Brežice
 • Dom kulture, Trg Jožeta Toporišiča 3, 8250 Brežice

Poleg osnovne dejavnosti opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

Šolski okoliš zavoda – šolo obiskujejo učenci:

Našo šolo obiskujejo učenci iz Brežic, Črnca, Brezine, Šentlenarta, Gornjega Lenarta, Zakota, Bukoška, Trnja, Cundrovca, Krške vasi, Velikih Malenc, Čateža ob Savi, Dvorc, Cerine, Prilip, Dobenega, Mrzlave vasi, Žejnega, Sobenje vasi, Malega Cirnika, Globočic, Stankovega ter iz Dolenjih in Gorenjih Skopic. OŠ PP NIS obiskujejo učenci iz celotne občine.

Odgovornost za učence prevzemajo strokovni delavci šole v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in drugih aktivnosti (organizirani dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi …) na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor (učilnica naravoslovja na prostem) in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizcijska shema

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe:  Mateja Hadler
Delovno mesto in naziv:  ravnateljica šole
Elektronski naslov:  mateja.hadler@osbrezice.si
Poštni naslov:  Osnovna šola Brežice, Levstikova 18, 8250 Brežice
Službena telefonska številka:  074660201
    Kontaktni podatki uradnih oseb pooblaščenih za:
 • posredovanje splošnih informacij:

Nevenka Sreš, Jadranka Čabraja, Božena Šober

Posredovanje splošnih informacij
 • vodenje in odločanje upravnih postopkov

Jadranka Čabraja

Lidija Povh

Pooblastilo
 • varstvo osebnih podatkov

Nevenka Sreš

Pooblastilo
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja izobraževanja oz. OŠ izobraževanja (povezava)

Odlok o ustanovitvi zavoda

Spremembe in dopolnite odloka

(povezava)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-3420/odlok-o-preoblikovanju-javnega-vzgojno-izobrazevalnega-zavoda-osnovna-sola-brezice-uradno-precisceno-besedilo—upb1

Splošni akti zavoda:
–       Letni delovni načrt 2023/2024

Letni delovni načrt

 

–       Vzgojni načrt Vzgojni načrt
–       Pravilnik o računovodstvu Pravilnik o računovodstvu
–       Pravila hišnega in šolskega reda

Hišni red

Šolski red

Priloga pravil šolskega reda

Pravilnik o rabi IKT

–       Pravila šolske prehrane Pravila-šolske-prehrane
–       Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloga za pridobitev statusa

–       Načrt šolskih poti Načrt šolskih poti
–       Šolski sklad (tiskovina za doniranje)

Šolski sklad zgibanka

Pravila šolskega sklada

Vloga – obrazec

 

č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih
Publikacija za šolsko leto 2023/2024 Publikacija 2023 – 2024

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi:

 • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca; npr:

o   podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega športnika in mladega umetnika

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih osnovne šole Brežice (povezava)

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

 • za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik (Internet Explorer, Firefox, Chrome …).

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda,
 • dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti,
 • vložitev zahteve po elektronski pošti.

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

 • prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

 

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.

 

6. DIGITALNA STRATEGIJA ŠOLE
Digitalna strategija šole v2

 

7. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
 

 

Cena prehrane in najema prostorov od 1. 9. 2023 dalje

 

Ocena ogroženosti osnovne šole Brežice

Načrt reševanja ob naravnih in drugih nesrečah v osnovni šoli Brežice

 

AKT ZA VZPOSTAVITEV NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO ZZPRI

Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

OBRAZEC NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO ZZPRI

Dostopnost