V razvojnem načrtu smo opredelili, da bomo v našem osrednjem projektu Od kakovosti k odličnosti pod štirimi »klobuki« izvajali naslednje vsebine oz. projekte:

Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Turistično-raziskovalna naloga

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Naša šola je razvojna šola v projektu inovativna učna okloja podprta z IKT. V projektu sodeluje 18 razvojnih in 75 implementacijskih osnovnih in srednjih šol. Projekt traja od leta 2017-2022. 

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT (v katerega je vključen tudi naš vzgojno izobraževalni zavod) omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt bo vključenih 75 VIZ, med katerimi bo 18 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli. Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ.

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno -vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.

Koordinatorica projektaNevenka Sreš

 

 PROJEKT »OPK« – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (razvojna šola)

Namen uvedbe programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Temeljni cilji programa so tako vzpostaviti enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik, krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni, razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol, vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti, vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

Vodenje projekta: Lidija Stadler

 

Knjiga plus: SIMOS 4, OPK vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, Inovativna učna okolja, podprta z IKT (razvojna šola, 2017 – 2022), Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij – distribuirano vodenje,  Ravnatelj ekspert,  Rastem s knjigo, MemoŠola – tehnike hitrega pomnjenja (miselni šport), ATS 2020 – formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT, projekt Gleda(l)išče, Evropski dan mladega filmskega občinstva, The World Scholar’s Cup, Spirit, Napoj, Mladi v svetu energije, Projekt Filmska osnovna šola;

Biti in imeti: Ohranimo čisto okolje (Komunala Brežice), projekt Semena Sprememb, First Lego league (FLL) – Živa voda, Hour of Code oz. Ura za kodo – spodbujanje učenja programiranja, Evropski teden mobilnosti, Teden vseživljenjskega učenja, Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok – razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj;

Danes je moj enkraten dan: Mednarodni  projekt Fit4Kid ali Kako motivirati za učenje, aktivna telesa, aktivni možgani, Zdrava šola, Zdrav življenjski slog, Evropski teden gibanja – Move Week 2017, Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, Jabolko v šoli, Tradicionalni slovenski zajtrk, Prva pomoč – pomagam prvi!, Varnost za vse, Prometna kača;

Jaz, ti, mi: Mirno morje, Mednarodna mreža UNESCO ASPnet šol (Associated School Project Network, Dolga prijateljstva – sodelovanje z Osnovno šolo Dobřany, Evropa v šoli …

SIMOS 4

Osnovna šola Brežice bo tudi v šolskem letu 2017/2018 izvajala projekt SIMOS na področju razvoja različnih vrst pismenosti s pomočjo informacijsko-telekomunikacijske tehnologije. Še naprej bo nadgrajevala dosedanje večletno delo na področju bralnih značk in internetnih bralnih zbirk (http://www.knjiznica.net). Dejavnosti bodo strokovni delavci izvajali v okviru pouka in izven njega.

Vodenje projekta: mag. Marija Lubšina Novak z razvojnim timom učiteljev

 

 Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT

Nadaljevali bomo z uvajanjem formativnega spremljanja v pouk, ki smo ga začeli z vključitvijo v projekt ATS2020. Osnovni namen mednarodnega projekta ATS2020 je bil razvijati sodobne strategije poučevanja in učenja ter (samo)spremljanja in (samo)vrednotenja transverzalnih veščin in znanj v skladu s filozofijo formativnega spremljanja. Čeprav je projekt formalno zaključen, pa bomo zaradi koristi, ki jih  prinaša formativno spremljanje v pouk, nadaljevali z zastavljenim delom tudi v šolskem letu 2017/2018.  V 9. razredu bomo formativno spremljanje izvajali s tabličnimi računalniki, ki jh bodo dobili v uporabo vsi učenci generacije.

Vodenje projekta: Nevenka Sreš z razvojnim timom učiteljev

Projekt: Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij – distribuirano vodenje

Naloge in vloge vodij vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ) postajajo bolj številne, obsežne in zahtevne, zaradi česar je razumljiva potreba po iskanju novih pristopov k vodenju. Distribuirano vodenje v mednarodnem prostoru predstavlja enega najbolj učinkovitih pristopov k vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov v 21. stoletju. Zajema celovit model podpore ravnateljem, ki vodi k izboljševanju vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov in posledično dosežkov učencev (vloga ravnatelja, da lahko spremembe spodbudi, zagotovi primerno okolje in sodelavcem ponudi možnosti za vključevanje v vodenje ter omogoči razvijanje njihovih potencialov za vodenje).

Vodenje projekta: mag Marija Lubšina Novak s strokovnim timom

 Projekt: Ravnatelj ekspert

Šola za ravnatelje je objavila razpis prostih delovnih mest Predavatelj Šole za ravnatelje za namene zaposlovanja ravnateljev ekspertov v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. Na razpis se je prijavila ravnateljica OŠ Brežice, mag. Marija Lubšina Novak, in bila tudi izbrana. S 1. 9. 2017 je podpisala pogodbo za opravljanje dopolnilnega dela (4 ure tedensko za obdobje enega leta) v skladu z določbami 147. člena Zakona o delovnih razmerjih. Svet zavoda OŠ Brežice je soglašal s sklenitvijo omenjene pogodbe.

 Rastem s knjigo

Osnovna šola Brežice se vključuje v nacionalni projekt Rastem s knjigo. Cilj projekta je spodbujanje bralne pismenosti pri učencih, spodbujanje dostopnosti kakovostne izvirne slovenske mladinske literature, promocija vrhunskih slovenskih literarnih ustvarjalcev in motivacija učencev za obisk splošno izobraževalnih knjižnic. Vanj so vključeni učenci 7. razreda, ki v okviru projekta v Knjižnici Brežice dobijo v dar leposlovno delo.

Koordinatorica projekta: Lidija Geršak

 Projekt Gleda(l)išče

je projekt Slovenskega gledališkega inštituta, ki ga je izbralo Ministrstvo za kulturo RS na razpisu »Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture.« Partner v tem projektu je tudi Osnovna šola Brežice.

Cilj projekta je razvijati kulturno-vzgojne programe na gledališkem področju in načrtovano platformo kvalitetnih gledaliških predstav za otroke in mlade, ki jih bodo pripravili profesionalni izvajalci.

Vodenje projekta: Mateja Bogovič Fifnja s timom učiteljev

 Dolga prijateljstva – sodelovanje z Osnovno šolo Dobřany

OŠ Brežice bo v maju 2018 gostovala v Dobranyu na Češkem. Skupaj z gostitelji bomo pripravili različne kulturne in športne programe. Pri delu bo poudarek na medkulturnem dialogu in medkulturnem sodelovanju ter spoznavanju podobnosti in razlik v šolstvu, jeziku in kulturi, učenju tujih jezikov, spoznavanju zgodovinskih in geografskih značilnosti tujih držav ter nacionalnih posebnosti.

Vodenje projekta: mag. Marija Lubšina Novak s strokovnim timom učiteljev

Mednarodna mreža UNESCO ASPnet šol

V sklopu UNESCO projekta se bomo vključevali v dejavnosti in projekte znotraj UNESCO ASPnet mreže šol in Unescovega središča v Pišecah: Modri stol, Mednarodni tabor v Pišecah, Dobrodelni ples gimnazije Brežice, ASP tek na Ptuju … . Obeleževali bomo UNESCO dneve s posebno vsebino in aktivno sodelovali z našim središčem ter nacionalno koordinatorico in njenim ožjim timom. V sklopu pouka bomo obravnavali UNESCO teme (Svetovni problemi in vloga OZN, Mir in človekove pravice, Medkulturno učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj…) in povezovali druge projekte naše šole z UNESCO-m ter si tako prizadevali ohraniti mednarodni status.

Vodenje projekta: Martina Suban

Mednarodni  projekt Fit4Kid ali Kako motivirati za učenje – aktivna telesa, aktivni možgani

S tem projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2017/2018. Njegov Cilj je implementacija novih pedagoških pristopov v slovenske osnovne šole in vrtce, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu pedagoškemu delu, katerega rezultat bo kreativen, inovativen, vesel, … otrok z usvojenim funkcionalnim znanjem in življenjskimi vrednotami, visoko samopodobo in samozavestjo, izboljšati kakovost poučevanja, povečati pestrost, kreativnost, inovativnost in dinamiko v pedagoškem procesu, razviti medpodročno povezovanje in s tem izboljšati medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev, izboljšati medsebojne odnose tako med strokovnimi delavci, kot tudi otroki oziroma učenci in njihovimi starši.

Vodenje projekta: Marjanca Pečar s strokovnim timom učiteljev

Projekt Evropski dan mladega filmskega občinstva

Dan in nagrada mladega filmskega občinstva je inovativen projekt z močno vzgojno-izobraževalno noto. Nastal je kot pobuda Evropske filmske akademije, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma. Najstniki iz številnih evropskih držav se preizkusijo v vlogi filmskih žirantov. Med tremi kakovostnimi novejšimi mladinskimi filmi izberejo zmagovalca, ki prejme nagrado Evropske filmske akademije po izboru mladega občinstva. Učenci se po vsaki projekciji treh izbranih filmov pogovorijo o tematiki filma, težavah in preprekah, s katerimi se mladi soočajo pri odraščanju. Pogovore vodi uveljavljen filmski ustvarjalec ki jih motivira, da aktivno soustvarjajo dogodek.

Vodenje projekta: Petra Vaš

 Projekt Filmska osnovna šola

Namen petletnega projekta je zagotoviti redno in sistematično izobraževanje o filmu in filmski vzgoji, spodbujati dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem ter večati dostopnost do filmsko vzgojnih vsebin. V projekt se je vključila tudi OŠ Brežice.

Vodenje projekta: Petra Vaš in Lidija Stadler

 Raznolikost kot izziv – vodja projekta

Je mednarodni projekt Erasmus+, katerega prioritetni cilj je izboljšanje znanja in doseganje kompetenc 21. stoletja. V sklopu projekta se bodo učitelji seznanili z izobraževalnimi smernicami in se opremili z viri za poučevanje v raznolikosti in za raznolikost.

Vodenje projekta: Petra Vaš

Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, implementacijska šola (2017—2022)

Cilj projekta je razviti in implementirati model spodbujanja kompetenc podjetnosti v OŠ, s katerimi bi omogočili šolajočim prožnejše prehajanje med osnovno šolo in okoljem. V okviru projekta bodo razviti didaktični pristopi in strategije ter podporno okolje – model spodbujanja podjetnosti – za prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem.

Kot implementacijska šola bomo z delom pri pouku začeli v letu 2019, do tedaj pa se bodo učitelji usposabljali za izvajanje projekta.

Vodenje projekta: Nevenka Sreš s timom sodelvcev

 Turizmu pomaga lastna glava

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. V šolskem letu 2017/2018 bo organiziran 32. festival Turizmu pomaga lastna glava na temo Kultura in turizem. Kulturni turizem je zvrst turizma, pri kateri je osnovni motiv potovanja zavestno in aktivno spoznavanje ter doživljanje kulture obiskanih krajev ali/in pridobivanje znanja.

Vodenje programa: Petra Vaš s sodelavci

 Tekmovanje The World Scholar’s Cup

V tej »bitki znanja« bodo sodelovali učenci in dijaki z različnih krajev Slovenije in nekaterih držav z območja Balkana. Sodelujoči se bodo  pomerili na šestih področjih iz izrane teme. Ta je letos Nepopolni svet (An Imperfect World), področja pa umetnost, glasba, naravoslovje, zgodovina, književnost, sociologija in posebno področje (letos Zločin in pravica). Tekmovanje poteka v angleškem jeziku in vključuje ekipno debato (Team debate), kreativno skupinsko pisanje esejev (Collaborative writing), preizkus znanja s šestih področij (Scholar’s challenge) in kviz (Team’s bowl).

Vodja programa na OŠ Brežice: Petra Vaš

 Projekt MemoŠola

Poteka pod okriljem Univerzuma Minerva Maribor v sodelovanju z Nacionalnim svetom miselnih športov Slovenije. Namen projekta je spodbujati miselno aktivnost slovenskih učencev in dijakov ter med njimi krepiti zavedanje o pomembnosti »treniranja« možganov.

V šolskem letu 2017/2018 bo OŠ Brežice nadaljevala z aktivnostmi projekta.

Vodenje projekta: Marjanca Pečar in Sabina Dobršek Mladkovič

Mirno morje

Projekt Mirno morje je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladinskih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Cilj programa je pozitivno vplivati na te otroke, da postanejo bolj odprti, strpni, zaupljivi, da krepijo samopodobo in pozitiven odnos do življenja.

S tem projektom otrokom s posebnimi potrebami omogočamo enkratno doživetje na morju, saj življenje na jadrnici zagotavlja intenzivno socialno učenje, nudi možnost za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj ter znanj.

V ta projekt je vključena tudi OŠ Brežice z učenci iz OŠ PP NIS.

Vodenje projekta: Hedvika Lopatič

 Projekt SPIRIT

Učenci predmetne stopnje bodo v okviru interesne dejavnosti delali na projektu, kjer bodo raziskovali odnose med ljudmi in živalmi, in sicer s pomočjo IKT – spoznavali bodo osnove robotike z uporabo Lego kompletov. Z delom bodo učenci razvijali iniciativnost in kreativnost, spoznavali proces učenja z eksperimentiranjem in raziskovanjem, ohranjali radovednost, se urili v sodelovanju in skupinskem delu ter se seznanjali z osnovami podjetništva.

S pomočjo robotike želimo navdušiti učence za naravoslovje in tehniko, saj bodo skozi učenje z igro razvijali logični in tehnični način razmišljanja. Učence bomo spodbujali k uporabi sodobnih tehnologij v koristne, humane namene.

Vodenje projekta: Mojca Markelj, Vesna Babnik, Nataša Kermc

Hour of Code oz. Ura za kodo

Ura za kodo (“Hour of Code”) je enourni uvod v spoznavanje osnov računalništva oz. programiranja. Dogodek organizira Code.org, javna neprofitna organizacija, posvečena širitvi računalništva v šolah in povečevanju udeležbe žensk in manjšin. Temu enotedenskemu dogajanju se bo v mesecu decembru  pridružila tudi naša šola. V eni uri se lahko vsakdo nauči osnov programske kode ob nekaterih znanih junakih kot so npr. Angry Birds, Frozen, Star Wars, Minecraft. Na šoli se bodo izvajale dejavnosti na temo programiranja, sodelovali bodo učenci od 1. razreda dalje.

Koordinatorica: Nataša Kermc

 Ohranimo čisto okolje (ekološki projekt)

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. se trudi za boljšo ozaveščenost otrok o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter ekologije. S tem namenom so oblikovali program, s katerim so pripravljeni skozi vse šolsko leto sodelovati s šolami, s ciljem dviga ozaveščenosti na področju znanja iz ekologije. Cilji izvedbe projekta:

vzpodbujanje in pridobivanje ekozavesti,

vzgoja za okoljsko odgovornost,

vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,

učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

V projekt se bodo z različnimi vsebinami vključili vsi razredi OŠ in OŠ PP NIS. Za učence 6. in 7. razreda bo izveden tudi ekokviz.

Koordinatorica: Darja Mandžuka, sodelujejo: aktiv učiteljev naravoslovja in razredničarke (OŠ in OŠ PP NIS)

Evropa v šoli (natečaj) poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije, v Sloveniji pa smo ga prvič izpeljali leta 1999. Naša šola bo letos že trinajstič sodelovala na natečaju, ki daje mladim možnost, da v literarni, likovni in fotografski govorici ter na spletnih straneh povedo, kaj čutijo, o čem razmišljajo, kako ocenjujejo in kaj predlagajo.

Koordinatorica: Darinka Ferenčak Agrež s strokovnim timom učiteljev

Zdrava šola – sodelovanje z Inštitutom za varovanje zdravja Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Celje

V letošnjem šolskem letu bomo dali poudarek duševnemu zdravju. Učence, starše in širšo lokalno skupnost bomo ozaveščali o pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov in pomoči drug drugemu. Veliko pozornosti bomo namenili gibanju in skrbi za zdravo prehrano ter odnosu do nje. Z vsemi dejavnostmi, ki jih bomo izvajali, bomo poskušali dati učencem popotnico za bolj zdravo in kvalitetno življenje.

Vodenje projekta: Katja Kastelic / Suzana Vlaisević Bursać  s strokovnim timom učiteljev

Zdrav življenjski slog

Osnovna šola Brežice bo v šolskem letu 2017/2018 nadaljevala s projektom »Zdrav življenjski slog«, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za obdobje od leta 2010 do konca leta 2015.

Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnost.

Izvajalca projekta: Goran Brečko in Jure Pompe

Evropski teden mobilnosti 2017 – naše ulice, naše odločitve

Tudi letos bo Evropski teden mobilnosti povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti. Osnovna šola Brežice se bo v aktivnosti vključila tako, da bodo septembra 2017 učenci predmetne stopnje izvedli orientacijski pohod po mestnih ulicah in ob tem opravili zadane naloge. Učenci razredne stopnje pa se bodo udeležili aktivnosti, ki jih bodo pripravli Občina Brežice, Zavod za šport Brežice, Turistično informacijski center Brežice, Fakulteta za turizem … na mestnih ulicah.

Temeljni namen projekta je na ustrezen način ozavestiti osnovnošolce o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju.

Koordinatorici: Darja Mandžuka in Marjanca Pečar

Projekt: Semena sprememb

podpira vrednote, ki so jih prebivalke in prebivalci zapisali v Vizijo Slovenije. Slovenija je ravno prav velika za razcvet inovacij in predstavlja edinstven razvojni model v svetu. Z učenjem za in skozi vse življenje razvijamo znanje in veščine ter krepimo odpornost za soočanje z izzivi. Želimo, da bo Slovenija leta 2050 država, v kateri bomo živeli kakovostno, si med seboj zaupali in smelo sprejemali novosti in inovacije, obenem pa ostajali ponosni na svojo identiteto.

V projekt so vključeni učenci 5. razreda OŠ Brežice.

Vodja projekta: Mojca Đorđević s timom učiteljic 5. razreda

 

Projekt: Mladi v svetu energije

V okviru projekta Mladi v svetu energije, ki ga podjetje GEN energija v slovenskih šolah izvaja že deveto leto, bo v  šolskem letu 2017/2018 za posavske osnovne šole zopet razpisan kviz Mladi genialci. To je tekmovanje v energetski pismenosti, ki ga organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Na tekmovanju bodo sodelovali osmošolci in devetošolci OŠ Brežice.

Vodja projekta: Breda Majcen

 Projekt NAPOJ

Cilj projekta NAPOJ (Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti) je vzpostaviti aktivno skupnost učiteljev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi materiali in orodji. V ta namen se bo izbrala majhna skupina učiteljev mojstrov, ki bo geografsko pokrivala celotno Slovenijo. Na delavnici bomo utrdili znanje s področij programiranja in algoritmov in pripravili materiale za vse učitelje: učne priprave in naloge. Učitelji mojstri bodo nato organizirali podobno delavnico še za lokalne učitelje. Učitelji bodo imeli stalno podporo, poleg svetovanja še srečanja, mesečne webinarje in diskusije na forumu.

Združili bomo že obstoječe sisteme v povezano celoto, to je SIO portal, kjer si bodo učitelji izmenjevali mnenja, učne priprave in druge materiale; projekt TOMO, kjer bodo združene različne naloge in vaje; ter novi e-učbenik za Informatiko v gimnazijah, kjer je snov tudi razložena.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Googlovega razpisa CS4HS (Computer Science for High School), pobudniki pa so Gregor Anželj, Andrej Brodnik, Matija Lokar in Nataša Mori.

Koordinatorica: Nataša Kermc

Projekt Teden gibanja – Move Week 2017

Cilj projekta je širša evropska promocija koristi aktivnosti in redne udeležbe na športnih in drugih fizičnih aktivnostih. Z njim želijo povezati vso Slovenijo, vsa društva, ki izvajajo vadbe, vse organizatorje športnih prireditev in vse posameznike, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo ali  s profesionalnim športom skupinsko  ali individualno. Glavna organizatorja sta Mednarodna zveza za šport in kulturo (ISCA) in Evropska kolesarka zveza (ECF); koordinator za Slovenijo je Športna unija Slovenije (ŠUS). V ta projekt  se je vključila tudi OŠ Brežice.

Koordinatorica: Marjanca Pečar s timom učiteljev športa

Prva pomoč – pomagam prvi!

Tudi v letošnjem šolskem letu bo za učence Osnovne šole Brežice organizirana delavnica prve pomoči. Potekala bo pod okriljem Rdečega križa Slovenije.

Namen delavnice je izboljšanje znanja o prvi pomoči med osnovnošolci, spoznavanje pomena zgodnjega in pravilnega nudenja prve pomoči in pripravljenosti pomagati sočloveku v stiski. Spomladi Rdeči križ Slovenije organizira preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči, na katerem šolska ekipa prve pomoči pokaže svoje znanje o prvi pomoči, cestnoprometnih predpisih in organizaciji Rdečega križa ter sposobnosti nudenja prve pomoči.

Vodja projekta: Vesna Babnik

Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok

Projekt  se osredotoča na razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj in tako prispeva k varovanju in krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Učitelji bodo s posebej prilagojenim pristopom izvajali delavnice v razredih v okviru pouka, razrednih ur, obveznih izbirnih vsebin, sistematičnega vodenja suplenc in interesnih dejavnosti in na ta način spodbujali učence k aktivnemu sodelovanju

Vodji projekta: Darja Kalin in Vesna Babnik

Tradicionalni slovenski zajtrk    

V petek, 18. novembra 2017 bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane bo projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo zagotovilo finančna sredstva za nakup živil domačega porekla za zajtrk. Z učenci bomo na šoli izvedli različne aktivnosti s področja zdravja, kmetijstva, čebelarstva, samooskrbe in ekologije.

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja

Šolska shema evropske unije (trikrat tedensko uživanje jabolk in drugega sadja, zelenjave in mleka v šoli)

Šola se je prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pridobila je sredstva za financiranje obroka sadja ali zelenjave in mleka enkrat tedensko za vsakega otroka. Tako bo vsak učenec dobil enkrat na teden poleg redne malice še zelenjavo ali sadje, enkrat tedensko pa tudi mleko; vse 100% financirano iz sredstvev EU.

Predvidoma bomo ohranili še projekt Jabolko v šoli. Nakup jabolk bodo na pobudo članov sveta staršev in po sklepu sveta zavoda še naprej financirali starši. Če učenci vsega ponujenega poleg malice ne bodo mogli pojesti, bomo projekt Jabolko v šoli za nekaj časa ustavili.

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja

Prometna kača

V šolskem letu 2017/18 bomo nadaljevali s sodelovanjem v projektu Prometna kača (Traffic snake game). Projekt je zanimiva in zabavna dejavnost, ki spodbuja otroke in njihove starše, da za pot v šolo in iz nje uporabijo okolju prijazno, varno in zdravo obliko potovanja (hoja, kolesarjenje, javni prevoz, vožnja več otrok z enim avtomobilom, kombinirano potovanje – del poti z avtom, del peš,…). S tem želimo zmanjšati promet z avtomobili in parkirno zmedo v okolici šole in prispevati k manjšemu onesnaževanju okolja.

Vodenje projekta: Mojca Markelj s timom učiteljic

Varnost za vse

Projekt Varnost za vse spodbuja kvalitetno izvajanje prometne vzgoje, iskanje novih rešitev za varnejše prometno okolje učencev ter sodelovanje staršev pri vzgojnih in izobraževalnih prizadevanjih za večjo varnost otrok v cestnem prometu.

Vodenje projekta: Nina Tucović s timom učiteljic 4. razreda

Varno na kolesu

V šolskem letu 2017/2018 bo družba Butan plin ob podpori partnerjev – Javne agencije RS za varnost prometa, Kolesarske zveze Slovenije, Telekoma Slovenije in družbe BTC nadaljevala z izvajanjem programa Varno na kolesu. Program je namenjen učencem 4. razreda, ki se pripravljajo na kolesarske izpite in jih skozi različne sklope nalog usmerja k osvajanju potrebnih prometnih vsebin ter tako omogoča nekoliko drugačen pristop k osvajanju  predpisanih prometnih tem.

Vodenje projekta: Tina Tucović s timom učiteljic 4. razreda

Projekt FIRST LEGO LEAGUE (FLL)

V šolskem letu 2017/2018 bomo sodelovali v projektu FIRST LEGO LEAGUE (FLL) z naslovom  “Živa voda«.

Pripravili bomo raziskovalno nalogo, v kateri bodo učenci spoznali in reševali vsakodnevne težave z vodo. S pomočjo znanja robotike in sestavljanke LEGO MINDSTORMS EV3 pa se bodo naučili, kako vodo iščemo, transportiramo, uporabljamo, kako se je znebimo …

Koordinatorice: Mojca Markelj, Nataša Kermc in Vesna Babnik

 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju z različnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S TVU prispevajo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeče se dežela« ter pomagajo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja po vsem svetu.

Tudi Osnovna šola Brežice se bo z nekaterimi aktivnosti vključila v program TVU.

Koordinatorica: Darja Mandžuka

 Mladi in davki – davčno opismenjevanje mladih

Projekt vodi Finančna uprava RS. Cilj projekta je ozaveščanje učencev o pomenu davkov in drugih obveznih dajatev v vsakdanjem življenju in družbenih posledicah neizpolnjevanja tovrstnih obveznosti. Zasnova projekta se naslanja na izkušnje partnerjev projekta, ugotovitve mednarodnih raziskav, dobre prakse v mednarodnem okolju ter na potrebe hitro spreminjajočega se sveta, v katerem živimo. Ciljna populacija za izvajanje projekta bodo učenci 9. razreda OŠ Brežice.

Koordinatorica projekta: Nevenka Sreš

SAMOEVALVACIJA

Koordinatorica: Ivanka Stojanović s timom učiteljev

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/16

Samoevalvacijsko poročilo – IZBOLJŠANJE BRALNE  PISMENOSTI

Samoevalvacijsko poročilo – Vključenost učencev s posebnimi potrebami v življenje in delo
Osnovne šole Brežice

Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Dan varne rabe interneta

Arhiv

Dogodki

  • No Events