V razvojnem načrtu smo opredelili, da bomo v našem osrednjem projektu Od kakovosti k odličnosti pod štirimi »klobuki« izvajali naslednje vsebine oz. projekte:

 • Knjiga plus: SIMOS 5, OPK vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, Inovativna učna okolja, podprta z IKT (razvojna šola, 2017 – 2022), Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij – distribuirano vodenje,  Ravnatelj ekspert,  Rastem s knjigo, MemoŠola – tehnike hitrega pomnjenja (miselni šport), Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, implementacijska šola (2017—2022), Gleda(l)išče, Filmska osnovna šola, The World Scholar’s Cup, Spirit, Mladi v svetu energije, Mladi in davki, Podjetna 9-ka, Noč knjige;
 • Biti in imeti: Ohranimo čisto okolje (Komunala Brežice), projekt Semena Sprememb, First Lego league (FLL) – vesolje, Mladi v svetu energije, Hour of Code oz. Ura za kodo – spodbujanje učenja programiranja, Evropski teden mobilnosti, Teden vseživljenjskega učenja, Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok – razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj;
 • Danes je moj enkraten dan: Mednarodni projekt Fit4Kid ali Kako motivirati za učenje, aktivna telesa, aktivni možgani, Zdrava šola, Postani športnik: misija samozavest, Veter v laseh, Evropski teden gibanja – Move Week 2018, Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, Jabolko v šoli, Ribe na šolskem krožniku, Tradicionalni slovenski zajtrk, Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, arnost za vse, Prometna kača;
 • Jaz, ti, mi: Mirno morje, Mednarodna mreža UNESCO ASPnet šol (Associated School Project Network, Dolga prijateljstva – sodelovanje z Osnovno šolo Dobřany, Roka v roki, Turizmu pomaga lastna glava, Evropa v šoli …

Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Turistično-raziskovalna naloga

Predstavitev FIT Mednarodni projekt Fit4Kid na Osnovni šoli Brežice

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROJEKTOV

 •  SIMOS 4

Osnovna šola Brežice bo tudi v šolskem letu 2018/2019 izvajala projekt SIMOS na področju razvoja različnih vrst pismenosti s pomočjo informacijsko-telekomunikacijske tehnologije. Še naprej bo nadgrajevala dosedanje večletno delo na področju bralnih značk in internetnih bralnih zbirk (http://www.knjiznica.net). Dejavnosti bodo strokovni delavci izvajali v okviru pouka in izven njega.

Vodenje projekta: mag. Marija Lubšina Novak z razvojnim timom učiteljev

 

 • Projekt »OPK« – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (razvojna šola)

Namen uvedbe programa je opredelitev skupnega koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti (model UZK) na ravni vzgojno-izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni izobraževalnega sistema. Temeljni cilji programa so tako vzpostaviti enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z upoštevanjem področnih specifik, krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, organizacijski in individualni ravni, razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev in šol, vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti, vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

V šolskem letu 2018/2019 bomo razvojne šole nadaljevale tudi z mreženjem s pilotnimi šolami. Tako bo Osnovna šola Brežice še naprej sodelovala z Osnovno šolo Vide Pregarc iz Ljubljane. Razvojna in pilotna šola bosta izvajali in sproti spremljali načrtovane dejavnosti za dosego zastavljenih ciljev, si izmenjevali izkušnje, iskali rešitve, oblikovali predloge in primere dobrih praks. O svojem delu in medsebojnem sodelovanju bosta poročali vodji projekta.

Na skupnih srečanjih bomo razpravljali o praksah UKZ, predstavljali primere iz vrtcev in šol, dopolnjevali standarde, pripravljali gradivo za vzpostavitev nacionalnega okvira UKZ. Oblikovala se bodo orodja za lažje spremljanje opravljanja dejavnosti.

Vodenje projekta: Lidija Stadler (delavnica za učitelje), Marija Lubšina Novak (delavnica za ravnatelje)

 •  Projekt INOVATIVNA UČNA OKOLJA PODPRTA Z IKT – INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1, razvojna šola (2017—2022)

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT (v katerega je vključen tudi naš vzgojno izobraževalni zavod) omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bodo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bodo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikula.

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ.

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.

Koordinator projekta: Nevenka Sreš

 • Projekt: VODENJE IN UPRAVLJANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ – DISTRIBUIRANO VODENJE

Naloge in vloge vodij vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ) postajajo bolj številne, obsežne in zahtevne, zaradi česar je razumljiva potreba po iskanju novih pristopov k vodenju. Distribuirano vodenje v mednarodnem prostoru predstavlja enega najbolj učinkovitih pristopov k vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov v 21. stoletju. Zajema celovit model podpore ravnateljem, ki vodi k izboljševanju vodenja vzgojno-izobraževalnih zavodov in posledično dosežkov učencev (vloga ravnatelja, da lahko spremembe spodbudi, zagotovi primerno okolje in sodelavcem ponudi možnosti za vključevanje v vodenje ter omogoči razvijanje njihovih potencialov za vodenje).

S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2018/2019.

Vodenje projekta: mag Marija Lubšina Novak s strokovnim timom

 • Projekt: RAVNATELJ EKSPERT

Šola za ravnatelje je objavila razpis prostih delovnih mest Predavatelj Šole za ravnatelje za namene zaposlovanja ravnateljev ekspertov v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. Na razpis se je prijavila ravnateljica OŠ Brežice, mag. Marija Lubšina Novak, in bila tudi izbrana. S 1. 9. 2017 je podpisala pogodbo za opravljanje dopolnilnega dela (4 ure tedensko za obdobje enega leta) v skladu z določbami 147. člena Zakona o delovnih razmerjih. Svet zavoda OŠ Brežice je soglašal s sklenitvijo omenjene pogodbe.

 • Projekt RASTEM S KNJIGO

Osnovna šola Brežice se vključuje v nacionalni projekt Rastem s knjigo. Cilj projekta je spodbujanje bralne pismenosti pri učencih, spodbujanje dostopnosti kakovostne izvirne slovenske mladinske literature, promocija vrhunskih slovenskih literarnih ustvarjalcev in motivacija učencev za obisk splošno izobraževalnih knjižnic. Vanj so vključeni učenci 7. razreda, ki v okviru projekta v Knjižnici Brežice dobijo v dar leposlovno delo.

Koordinatorica projekta: Lidija Geršak

 • Projekt GLEDA(L)IŠČE

je projekt Slovenskega gledališkega inštituta, ki ga je izbralo Ministrstvo za kulturo RS na razpisu »Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture.« Partner v tem projektu je tudi Osnovna šola Brežice.

Cilj projekta je razvijati kulturno-vzgojne programe na gledališkem področju in načrtovano platformo kvalitetnih gledaliških predstav za otroke in mlade, ki jih bodo pripravili profesionalni izvajalci.

Vodenje projekta: Mateja Bogovič Fifnja s timom učiteljev

 •  DOLGA PRIJATELJSTVA – sodelovanje z Osnovno šolo Dobřany

OŠ Brežice bo v maju 2019 gostila učence in učitelje iz OŠ Dobrany na Češkem. Skupaj z gostitelji bomo pripravili kulturni in športni program. Pri delu bo poudarek na medkulturnem dialogu in medkulturnem sodelovanju ter spoznavanju podobnosti in razlik v šolstvu, jeziku in kulturi, učenju tujih jezikov, spoznavanju zgodovinskih in geografskih značilnosti tujih držav ter nacionalnih posebnosti.

Vodenje projekta: mag. Marija Lubšina Novak s strokovnim timom učiteljev

 • Mednarodna mreža UNESCO ASPnet šol

V sklopu UNESCO projekta se bomo vključevali v dejavnosti in projekte znotraj UNESCO ASPnet mreže šol in Unescovega središča v Pišecah: Modri stol, Mednarodni tabor v Pišecah, Dobrodelni ples gimnazije Brežice, ASP tek na Ptuju … . Obeleževali bomo UNESCO dneve s posebno vsebino in aktivno sodelovali z našim središčem ter nacionalno koordinatorico in njenim ožjim timom. V sklopu pouka bomo obravnavali UNESCO teme (Svetovni problemi in vloga OZN, Mir in človekove pravice, Medkulturno učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj…) in povezovali druge projekte naše šole z UNESCO-m ter si tako prizadevali ohraniti mednarodni status.

Vodenje projekta: Martina Suban

 • Mednarodni projekt FIT4KID ali KAKO MOTIVIRATI ZA   UČENJE – AKTIVNA TELESA, AKTIVNI MOŽGANI

S tem projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2018/2019. Njegov Cilj je implementacija novih pedagoških pristopov v slovenske osnovne šole in vrtce, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu pedagoškemu delu, katerega rezultat bo kreativen, inovativen, vesel, … otrok z usvojenim funkcionalnim znanjem in življenjskimi vrednotami, visoko samopodobo in samozavestjo, izboljšati kakovost poučevanja, povečati pestrost, kreativnost, inovativnost in dinamiko v pedagoškem procesu, razviti medpodročno povezovanje in s tem izboljšati medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev, izboljšati medsebojne odnose tako med strokovnimi delavci, kot tudi otroki oziroma učenci in njihovimi starši.

     Vodenje projekta: Marjanca Pečar s strokovnim timom učiteljev

 • PROJEKT POSTANI ŠPORTNIK: MISIJA SAMOZAVEST

Šport je most, ki povezuje. Ne glede na zmožnosti, lahko v športu najdemo tisto, kar nas veseli in motivira. To je še posebej pomembno pri otrocih z različnimi oblikami invalidnosti, ki preko športa krepijo samopodobo in kakovost življenja.

V ta namen so na Zvezi za šport invalidov – paraolimpijski komite v sodelovanju z družbo Lidl Slovenija razvili program POSTANI ŠPORTNIK, s katerim želijo vzpostaviti dolgoročen sistem za vključevanje otrok z različnimi ovirami v rekreaciji in športu.

V okviru programa Postani športnik se bodo izvajale različne aktivnosti, s katerimi bodo ciljali na izobraževalne ustanove, športne klube in društva, lokalne skupnosti in seveda predvsem na otroke in njihove starše. Prav otroke, mladostnike in njihove starše želijo v sodelovanje z našo OŠ Brežice nagovoriti, in sicer z aktivacijo ”MISIJA SAMOZAVEST”.

Vodenje projekta: Hedvika Lopatič s timom učiteljev

 • Projekt FILMSKA OSNOVNA ŠOLA

Namen petletnega projekta je zagotoviti redno in sistematično izobraževanje o filmu in filmski vzgoji, spodbujati dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem ter večati dostopnost do filmsko vzgojnih vsebin. V projekt se je vključila tudi OŠ Brežice.

Vodenje projekta: Petra Vaš

 • KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH, IMPLEMENTACIJSKA ŠOLA (2017—2022)

Cilj projekta je razviti in implementirati model spodbujanja kompetenc podjetnosti v OŠ, s katerimi bi omogočili šolajočim prožnejše prehajanje med osnovno šolo in okoljem. V okviru projekta bodo razviti didaktični pristopi in strategije ter podporno okolje – model spodbujanja podjetnosti – za prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem.

Kot implementacijska šola bomo z delom pri pouku začeli v letu 2019, do tedaj pa se bodo učitelji usposabljali za izvajanje projekta.

Vodenje projekta: Nevenka Sreš s timom sodelavcev

 • Projekt TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Tudi v šolskem letu 2018/2019 bomo sodelovali na razpisu 33. državnega festivala Turizmo pomaga lastna glava – tokrat na temo turistični spominek mojega kraja. Turistični spominki so že od nekdaj spremljevalci turizma, njihov nabor pa je pomembnodopolnilo turistične ponudbe. Predstavljajo deželo ter vzbujajo spomine in občutke. Njihova zamisel se je porodila iz motivov bogate slovenske naravne, kulturne, tehniške, kulinarične in druge dediščine. Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge na razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici.

Vodenje projekta: Petra Vaš

 • Tekmovanje THE WORLD SCHOLAR’S CUP

V tej »bitki znanja« bodo sodelovali učenci in dijaki z različnih krajev Slovenije in nekaterih držav z območja Balkana. Sodelujoči se bodo  pomerili na šestih področjih iz izbrane teme. Ta je letos Nepopolni svet (An Entangled World), področja pa umetnost, glasba, naravoslovje, zgodovina, književnost, sociologija in posebno področje (letos Zločin in pravica). Tekmovanje poteka v angleškem jeziku in vključuje ekipno debato (Team debate), kreativno skupinsko pisanje esejev (Collaborative writing), preizkus znanja s šestih področij (Scholar’s challenge) in kviz (Team’s bowl).

Vodja programa na OŠ Brežice: Petra Vaš

 • Projekt MEMOŠOLA

Poteka pod okriljem Univerzuma Minerva Maribor v sodelovanju z Nacionalnim svetom miselnih športov Slovenije. Namen projekta je spodbujati miselno aktivnost slovenskih učencev in dijakov ter med njimi krepiti zavedanje o pomembnosti »treniranja« možganov.

V šolskem letu 2018/2019 bo OŠ Brežice nadaljevala z aktivnostmi projekta.

Vodenje projekta: Sabina Dobršek Mladkovič, Jadranka Čabraja, Marjanca Pečar

 • Projekt MIRNO MORJE

Projekt Mirno morje je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladinskih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Cilj programa je pozitivno vplivati na te otroke, da postanejo bolj odprti, strpni, zaupljivi, da krepijo samopodobo in pozitiven odnos do življenja.

S tem projektom otrokom s posebnimi potrebami omogočamo enkratno doživetje na morju, saj življenje na jadrnici zagotavlja intenzivno socialno učenje, nudi možnost za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj ter znanj.

V ta projekt je vključena tudi OŠ Brežice z učenci iz OŠ PP NIS.

Vodenje projekta: Hedvika Lopatič

 • HOUR OF CODE OZ. URA ZA KODO

Ura za kodo (“Hour of Code”) je enourni uvod v spoznavanje osnov računalništva oz. programiranja. Dogodek organizira Code.org, javna neprofitna organizacija, posvečena širitvi računalništva v šolah in povečevanju udeležbe žensk in manjšin. Temu enotedenskemu dogajanju se bo v mesecu decembru  pridružila tudi naša šola. V eni uri se lahko vsakdo nauči osnov programske kode ob nekaterih znanih junakih kot so npr. Angry Birds, Frozen, Star Wars, Minecraft. Na šoli se bodo izvajale dejavnosti na temo programiranja, sodelovali bodo učenci od 1. razreda dalje.

Koordinatorica: Nataša Kermc

 • Ekološki projekt OHRANIMO ČISTO OKOLJE

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. se trudi za boljšo ozaveščenost otrok o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter ekologije. S tem namenom so oblikovali program, s katerim so pripravljeni skozi vse šolsko leto sodelovati s šolami, s ciljem dviga ozaveščenosti na področju znanja iz ekologije. Cilji izvedbe projekta:

 • vzpodbujanje in pridobivanje ekozavesti,
 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

V projekt se bodo z različnimi vsebinami vključili vsi razredi OŠ in OŠ PP NIS. Za učence 6. in 7. razreda bo izveden tudi ekokviz.

Koordinatorica: Nevenka Sreš, sodelujejo: aktiv učiteljev naravoslovja in razredničarke (OŠ in OŠ PP NIS)

 • Natečaj EVROPA V ŠOLI (natečaj)

Natečaj poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije, v Sloveniji pa smo ga prvič izpeljali leta 1999. Naša šola bo letos že trinajstič sodelovala na natečaju, ki daje mladim možnost, da v literarni, likovni in fotografski govorici ter na spletnih straneh povedo, kaj čutijo, o čem razmišljajo, kako ocenjujejo in kaj predlagajo.

Koordinatorica: Darinka Ferenčak Agrež s strokovnim timom učiteljev

 • ZDRAVA ŠOLA – sodelovanje z Inštitutom za varovanje zdravja Ljubljana in

Zavodom za zdravstveno varstvo Celje. V letošnjem šolskem letu bomo dali poudarek duševnemu zdravju. Učence, starše in širšo lokalno skupnost bomo ozaveščali o pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov in pomoči drug drugemu. Veliko pozornosti bomo namenili gibanju in skrbi za zdravo prehrano ter odnosu do nje. Poseben poudarek pa bomo v šoli namenili tudi hidraciji (zadostna oskrba telesa s tekočinami – tudi med poukom) kot ključni strategiji ohranjanja zdravja človeka. Z vsemi dejavnostmi, ki jih bomo izvajali, bomo poskušali dati učencem popotnico za bolj zdravo in kvalitetno življenje.

Vodenje projekta: Suzana Vlaisević Bursać  s strokovnim timom učiteljev

 • EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 in EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

Tudi letos bo Evropski teden mobilnosti povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti. Osnovna šola Brežice se bo v aktivnosti vključila tako, da bodo septembra 2018 učenci predmetne stopnje izvedli orientacijski pohod in ob tem opravili zadane naloge. Učenci razredne stopnje pa se bodo udeležili aktivnosti, ki jih bodo pripravili Občina Brežice, Zavod za šport Brežice, Turistično informacijski center Brežice, Fakulteta za turizem … na mestnih ulicah.

Temeljni namen projekta je na ustrezen način ozavestiti osnovnošolce o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju.

Koordinatorici: Marjanca Pečar

 • Projekt: SEMENA SPREMEMB

podpira vrednote, ki so jih prebivalke in prebivalci zapisali v Vizijo Slovenije. Slovenija je ravno prav velika za razcvet inovacij in predstavlja edinstven razvojni model v svetu. Z učenjem za in skozi vse življenje razvijamo znanje in veščine ter krepimo odpornost za soočanje z izzivi. Želimo, da bo Slovenija leta 2050 država, v kateri bomo živeli kakovostno, si med seboj zaupali in smelo sprejemali novosti in inovacije, obenem pa ostajali ponosni na svojo identiteto.

V projekt so vključeni učenci 5. razreda OŠ Brežice.

Vodja projekta: Klaudija Horvat s timom učiteljic 5. razreda

 • Projekt: MLADI V SVETU ENERGIJE

V okviru projekta Mladi v svetu energije, ki ga podjetje GEN energija v slovenskih šolah izvaja že deveto leto, bo v  šolskem letu 2018/2019 za posavske osnovne šole zopet razpisan kviz Mladi genialci. To je tekmovanje v energetski pismenosti, ki ga organizirata podjetji GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Na tekmovanju bodo sodelovali osmošolci in devetošolci OŠ Brežice.

Vodja projekta: Breda Majcen

 • RAZVIJANJE SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK

Projekt se osredotoča na razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj in tako prispeva k varovanju in krepitvi duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Učitelji bodo s posebej prilagojenim pristopom izvajali delavnice v razredih v okviru pouka, razrednih ur, obveznih izbirnih vsebin, sistematičnega vodenja suplenc in interesnih dejavnosti in na ta način spodbujali učence k aktivnemu sodelovanju.

Vodja projekta: Darja Kalin

 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK    

V petek, 16. novembra 2018 bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane bo projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo zagotovilo finančna sredstva za nakup živil domačega porekla za zajtrk. Z učenci bomo na šoli izvedli različne aktivnosti s področja zdravja, kmetijstva, čebelarstva, samooskrbe in ekologije.

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja

 • SHEMA ŠOLSKA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA

Šola se je prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pridobila je sredstva za financiranje obroka sadja ali zelenjave in mleka enkrat tedensko za vsakega otroka. Tako bo vsak učenec dobil enkrat na teden poleg redne malice še zelenjavo ali sadje, enkrat tedensko pa tudi mleko; vse bo 100% financirano iz sredstvev EU.

Predvidoma bomo ohranili še projekt Jabolko v šoli. Nakup jabolk bodo na pobudo članov sveta staršev in po sklepu sveta zavoda še naprej financirali starši. Če učenci vsega ponujenega poleg malice ne bodo mogli pojesti, bomo projekt Jabolko v šoli za nekaj časa ustavili.

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja

 • SIMBIOZA GIBA

Vseslovenska akcija Simbioza Giba 2018 že pet let povezuje vse generacije – letos bomo gibali, se bodrili in se zabavali otroci, starši, stari starši, prijatelji, znanci, morda celo hišni ljubljenčki in si privzgajali zdrave navede.

 • Projekt RIBA NA ŠOLSKEM KROŽNIKU

Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati zdravo prehrano pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS in s tem razvoj ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS. Novo vzpostavljena partnerstva med posavskimi ribogojnicami in posavskimi osnovnimi šolami bodo usmerjena  v večje vključevanje rib v šolsko prehrano in tudi v gospodinjstva.

Cilj projekta je:

 • izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani
 • povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami,
 • povečana uporaba svežih posavskih rib v javnih ustanovah (osnovne šole in vrtci)
 • povečana prepoznavnost posavskih ponudnikov rib
 • promocijo posavskih rib
 • povečano poznavanje prostoživečih rib v naravnem okolju vodotokov.

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom

 • Projekt VARNOST ZA VSE

Projekt Varnost za vse spodbuja kvalitetno izvajanje prometne vzgoje, iskanje novih rešitev za varnejše prometno okolje učencev ter sodelovanje staršev pri vzgojnih in izobraževalnih prizadevanjih za večjo varnost otrok v cestnem prometu.

Vodenje projekta: Polonca Žagar s timom učiteljic 4. razreda

 • Projekt FIRST LEGO LEAGUE (FLL)

V šolskem letu 2018/2019 bomo sodelovali v projektu FIRST LEGO LEAGUE (FLL)

z naslovom  “Vesolje«.

Pripravili bomo raziskovalno nalogo, v kateri bodo učenci spoznali in reševali vsakodnevne težave z vodo. S pomočjo znanja robotike in sestavljanke LEGO MINDSTORMS EV3 pa se bodo naučili, kako vodo iščemo, transportiramo, uporabljamo, kako se je znebimo …

Koordinatorice: Mojca Markelj, Nataša Kermc in Vesna Babnik

 • TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju z različnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S TVU prispevajo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeče se dežela« ter pomagajo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja po vsem svetu.

Tudi Osnovna šola Brežice se bo z nekaterimi aktivnosti vključila v program TVU

Koordinatorica: Mileva Kralj Buzeti

 • Projekt MLADI IN DAVKI – davčno opismenjevanje mladih

Projekt vodi Finančna uprava RS. Cilj projekta je ozaveščanje učencev o pomenu davkov in drugih obveznih dajatev v vsakdanjem življenju in družbenih posledicah neizpolnjevanja tovrstnih obveznosti. Zasnova projekta se naslanja na izkušnje partnerjev projekta, ugotovitve mednarodnih raziskav, dobre prakse v mednarodnem okolju ter na potrebe hitro spreminjajočega se sveta, v katerem živimo. Ciljna populacija za izvajanje projekta bodo učenci 9. razreda OŠ Brežice.

Koordinatorica projekta: Nevenka Sreš

 • Projekt ROKA V ROKI (HAND in HAND): socialne in čustvene spretnosti za vključujočo in nediskriminatorno skupnost (celostni pristop)

Je mednarodni projekt v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Nemčija, Švedska, Danska in Hrvaška. Vodi ga Pedagoški inštitut. V sklopu projekta razvijamo program ROKA v ROKI, katerega cilj je podpora socialnim, čustvenim ter medkulturnim kompetencam učencev ter strokovnih delavcev za izgradnjo pozitivne ter vključujoče razredne in šolske klime za vse učence in strokovne delavce s poudarkom na vključevanju učencev priseljencev. Gre za neučne cilje (npr. zmanjšanje agresivnega vedenja) kot za učne cilje (npr. učna uspešnost).

V projekt je bil naključno izbran oddelek 7. a (v šolskem letu 2018/19 – 8. a) ter učitelji, ki bodo v šolskem letu 2018/19 poučevali ta oddelek.

Koordinatorica projekta: Lidija Povh

 • Projekt PODJETNA 9-KA

Projekt spada v okvir Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pri projektu gre za financiranje in spodbujanje zanimanja za tehniške poklice z različnimi dejavnostmi. Nosilec projekta je Občina Krško, aktivnosti znotraj projekta pa bodo izvedene iz strani različnih partnerjev in zunanjih izvajalcev. V projekt se je vključila tudi OŠ Brežice. Izvajale se bodo delavnice v katere bodo vključeni  učenci 8. in 9. razreda, ki se ravno soočajo z veliko odločitvijo glede vpisa v srednjo šolo, realen prikaz poklicev, ki je bistvo naših delavnic, pa učencem pomaga pri izbiri le-te.

Koordinatorica projekta: Jadranka Čabraja

 • Projekt: NOČ KNJIGE

Noč knjige je mednarodni dogodek, s katerim obeležujemo 23. april, Svetovni ali Mednarodni dan knjige. Njegov namen je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe.

Noč knjige je tudi  vseslovenski projekt, s ciljem zajeti celotno območje Slovenije in njena obmejna ozemlja, z branjem in knjigo povezati vse generacije, od najmlajših bralcev do starejših v domovih za ostarele. V ta projekt se je vključila tudi OŠ Brežice. Skupina učencev šole bo skupaj s stanovalci Doma upokojencev Brežice prebirala literaturo in tkala medgeneracijske vezi.

Koordinatorica projekta: Lidija Geršak s sodelavci

 • Projekt VETER V LASEH

Projekt Veter v laseh se odvija že 23. leto zapored in je namenjen otrokom, mladostnikom in družinam. Z enodnevnimi in večdnevnimi športno obarvanimi dogodki ter programi vadb želimo med mladimi širiti ljubezen do športa in ga predstaviti kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa.

V sklopu projekta bo v prihodnjih letih izvedenih več brezplačnih predavanj za starše na temo pomembnost telesne dejavnosti in prehrane na celostni razvoj malčka, otroka in mladostnika.
Koordinatorica projekta: Jadranka Čabraja

 • Projekt POZDRAV PTIC MIRU

V okviru projekta se skozi vse leto  v mestih po Sloveniji ter tudi izven njenih meja odvijajo različne dejavnosti, kot so izdelovanje ptic miru, poklanjanje lepih misli o miru, risanje na rolo papirja, tek miru, pohod miru, izdelava »jumbo« plakatov, literarna ustvarjanja, pevski nastopi ter podobne dejavnosti, ki jih izvajajo učenci, dijaki in otroci, žive slike.

Vrhunec doživi projekt ob svetovnem dnevu miru na različnih lokacijah v Celju. Sodelujoči zavod pripravi osrednji dogodek v svojem okolišu ali se nam pridruži v mestu Celje.

Dostojanstvo dela ljudi pomembne in ustvarjalne! Zato si tudi mi prizadevamo širiti zavest o pomenu miru, da bodo mladi in odrasli lahko sanjali, ustvarjali, delali in kakovostno živeli.

SLOGAN projekta je SODELUJ IN SPREMENI!

Koordinatorica projekta : Petra Vaš

 • MODEL SKUPNOSTNEGA PRISTOPA KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNIH SKUPNOSTIH

(program NIJZ za šolske otroke)

Model, ki pomeni nadgradnjo preventivnih pregledov in krepitev zdravega življenskega sloga, bomo preizkušali pod okriljem Zdravstvenega doma Brežice. Namenjen je učencem, ki imajo težave s prekomerno telesno težo. Sodelovali bodo učenci 3. in 6. razreda s prekomerno telesno težo.

Koordinatorica projekta: Hedvika Lopatič s timom učiteljev

 • SAMOEVALVACIJA

Koordinatorica: Ivanka Stojanović s timom učiteljev

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2017/2018

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2016/2017

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/2016

Samoevalvacijsko poročilo – IZBOLJŠANJE BRALNE  PISMENOSTI

Samoevalvacijsko poročilo – Vključenost učencev s posebnimi potrebami v življenje in delo
Osnovne šole Brežice

Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Dan varne rabe interneta

Arhiv

Dogodki

 • No Events