Osnovni podatki

OSNOVNI PODATKI

OSB

Naslov šole Levstikova 18, 8250 Brežice
Fax 07-46 60 204
Tajništvo 07-46 60 200 / 040 842 514
Ravnateljica 07-46 60 201
Pomočnici ravnateljice 07-46 60 202
Blagajničarka 07-46 60 203
Računovodstvo 07-46 60 217
Računalnica 07-46 60 212
Svetovalna služba 07-46 60-210 ali 211
Šolska prehrana prehrana@osbrezice.si
Šolska knjižnica 07-46 60 209
Šolska zobna ambulanta 07-46 60 205
Spletne strani www.osbrezice.si

www.knjiznica.net

E-pošta o-brezice.nm@guest.arnes.si,

mateja.hadler@osbrezice.si

Poslovni račun 01209-6030645130
Identifikacijska številka 97051667

 

 

Poslovni čas šole je vsak delovni dan od 6.15 do 16.05.

Uradne ure

 • Tajništvo: od 7.00 do 9.00 in od 12.00 do 14.00
 • Ravnateljica: od 9.00 do 12.00 ter v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov oz. po predhodnem dogovoru
 • Pomočnici ravnateljice: od 9.00 do 11.00 ter v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov oz. po predhodnem dogovoru
 • Šolski svetovalni delavki: od 7.00 do 9.00 in od 13.00 do 14.00 ter v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov oz. po predhodnem dogovoru
 • Knjižničarki: od 8.00 do 11.00
 • Učitelji: v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter po predhodnem dogovoru.

Urnik dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih sestankov je objavljen v letnem delovnem načrtu, v publikaciji ter na spletnih straneh šole.

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE

Temelj naše vizije so vrednote in poslanstvo. Vizija Osnovne šole Brežice je izgrajevanje takšnih razmer oziroma okolja, ki omogočajo nadpovprečno rast in vrhunsko kakovost – odličnost v vseh segmentih delovanja naše ustanove.

POSLANSTVO (MISIJA) OSNOVNE ŠOLE BREŽICE

Poslanstvo Osnovne šole Brežice je vzgojiti in izobraziti ustvarjalne učence, razviti visoko profesionalne strokovne in druge sodelavce, prav tako pa širiti in poglabljati teorijo in prakso vrhunske kakovosti – odličnosti s partnerji v okolju.

FILOZOFIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE – KULTURA ODLIČNOSTI

Filozofija Osnovne šole Brežice je povezati univerzalne dosežke s področja vzgoje in izobraževanja s slovenskimi posebnostmi in v tem smislu uveljavljati ustvarjalno multilateralno razmišljanje. V tem okviru bo naša šola razvijala vrednote medsebojnega spoštovanja, strpnosti, odgovornosti, skupinskega dela in drugih pozitivnih vrednosti, ki spadajo v organizacijsko kulturo odličnosti.

STRATEGIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE – STRATEGIJA IZBOLJŠANJA

Strategija Osnovne šole Brežice je dosegati na vseh področjih delovanja rezultate, ki so vsaj 5 % nad povprečjem osnovnega šolstva Slovenije, pri tem pa uveljavljati tudi dosežke znanstvenih raziskovanj v Evropi in drugod po svetu.

CILJ OSNOVNE ŠOLE BREŽICE

Sooblikovati želimo dobrega človeka z odličnim znanjem.

 Ta cilj pa bomo dosegli tako, da bomo:

 • vzgajali in izobraževali za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar pa vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih generacij;
 • izvajali učne aktivnosti (ob uporabi IKT), ki bodo omogočale učencem izgrajevanje veščin za 21. stoletje;
 • razvijali zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujali državljansko odgovornost;
 • vzgajali za občekulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
 • vzgajali za spoštovanje, sodelovanje in nenasilje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Dostopnost