Naša stalna skrb je, da kvalitetno izvajamo osnovni in razširjeni program (RaP) ter druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, kar smo opredelili v razvojnem in letnem delovnem načrtu šole. To našo permanentno nalogo smo poimenovali s skupnim nazivom Pot od kakovosti k odličnosti, kjer izgrajujemo svoj model odličnosti, temelječ na štirih večjih vsebinskih področjih oz. kot smo jih poimenovali na štirih »klobukih«. V tem šolskem letu bomo tako kot že več let poprej poleg pridobivanja znanja, veščin in spretnosti ter razvijanja ustvarjalnosti in inovativnosti dajali velik poudarek tudi vzgojnemu delovanju. Tako bomo z učenci in starši ter zunanjimi sodelavci skupaj uresničevali vizijo in filozofijo šole.

Ob upoštevanju rezultatov samoevalvacije bomo torej načrtovali izboljšave in gradili naš model odličnosti, na eHrastu (skulptura pred šolo) pa letno obeležili dosežke preteklega šolskega leta. Naši letošnji načrti so:

 • V okviru klobuka Knjiga plus bomo pri učencih razvijali znanje, veščine, vrednote in stališča, ki se nanašajo na kulturno zavest in izražanje, sporazumevanje v lastnem in tujem jeziku, kulturno dediščino, umetnost; v okviru navedenega se bomo osredotočili med drugim tudi na branje in aktivnosti po njem, pisanje z roko … in ob tem razvijali zmožnost kritičnega branja in razmišljanja, veščine za uspešno nadaljnje izobraževanje, učenje in usposabljanje za poklic ter spodbujali ustvarjalnost in inovativnost učencev.

Prednostna naloga strokovnih delavcev šole bo izvajanje izgrajevanje spodbudnega učnega okolja, v katerem bo učencem omogočeno izgrajevanje kompetenc 21. stoletja. Nadgrajevali bomo timsko delo, medpredmetno povezovanje in fleksibilno izvajanje predmetnika ter uvajali formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT. V celoto bomo povezali različne projekte, ki jih izvajamo na šoli in svoje delo spremljali s samoevalvacijo.

Pod klobukom Biti in imeti bomo izvajali vsebine, ki vzgajajo in izobražujejo učence za trajnostni razvoj in za njihovo dejavno vključevanje v družbo. To pomeni, da jim bomo privzgajali odgovoren odnos do sebe in drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih generacij. Z različnimi oblikami dela pri pouku (različni predmeti) in pri različnih dejavnostih v okviru razširjenega programa (interesne dejavnosti, podaljšano bivanje …) ter v okviru projektov Ohranimo čisto okolje – KEMS (Komunala Brežice), projekt Semena Sprememb, First Lego league (FLL), Simbioza Giba, Mladi v svetu energije, Hour of Code oz. Ura za kodo – spodbujanje učenja programiranja, Teden vseživljenjskega učenja, Razvijanje samovrednotenja ranljivih otrok – razvijanje ključnih dejavnikov, ki jih otrok potrebuje za zdrav osebnostni razvoj) bomo spodbujali dejavnosti, ki jih otroci potrebuje za zdrav osebnostni razvoj.

 • Z vsebinami, ki smo jih umestili pod klobukom Danes je moj enkraten dan, želimo učence spodbujati k zdravi prehrani, zadostni hidraciji, kulturnemu prehranjevanju in zadostnemu ter ustreznemu gibnju. Aktivnosti bomo izvajali pri pouku in v okviru razširjenega programa (RaP); v pomoč nam bodo tudi vsebine različnih projektov, ki jih na šoli izvajamo že vrsto let (Zdrava šola, Mednarodni projekt Fit4Kid ali Kako motivirati za učenje, aktivna telesa, aktivni možgani, Evropski teden mobilnosti – Move Week 2019, Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, Jabolko v šoli, Šolski krožniki, Tradicionalni slovenski zajtrk, Tekmovanje iz znanja o sladorni bolezni …). Skrbeli bomo, da bo veliko ur pouka potekalo v učilnici naravoslovja na prostem.
 • V sodelovanju s starši bomo učence vzgajali k strpnosti in nenasilju, k solidarnosti, medsebojni pomoči in medsebojnem spoštovanju, k prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja … in tako uresničevali poslanstvo in cilje, zapisane pod klobukom Jaz ti, mi. Pri pouku obveznih predmetov in v okviru razširjenega programa (RaP) bomo skupaj z učenci razmišljali in razpravljali o različnih vrednotah, saj se zavedamo poslanstva, ki ga ima šola na vzogjnem področju. V oporo in pomoč nam bo koncept in izhodišča vseslovenskega gibanja Rastoča knjiga, program pa bomo udejanjali v okviru različnih aktivnosti, kot so Tek podnebne solidarnosti, Mirno morje, Mednarodna mreža UNESCO ASPnet šol (Associated School Project Network), Dolga prijateljstva – sodelovanje z Osnovno šolo Dobřany, Evropa v šoli, MFF Prievidze Slovaška …

Z različnimi vsebinami, programi in projekti bomo povezani s šolami in fakultetami v Sloveniji (Fakulteta za turizem Brežice, PeF Koper, PeF Ljubljana, PeF Maribor …) in z različnimi drugimi javnimi zavodi doma (osnovne šole, ZRSŠ, ŠR, Knjižnica Brežice, Posavski muzej Brežice, JSKD Območna izpostava Brežice, Zavod za šport Brežice, ARS Ramovš …) in v tujini (Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb …), s podjetji, društvi (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče …).

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROJEKTOV

 • Projekt INOVATIVNA UČNA OKOLJA PODPRTA Z IKT – INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1, razvojna šola (2017—2022)

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT (v katerega je vključen tudi naš vzgojno izobraževalni zavod) omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO podprtih z IKT bodo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21. korakov, ki jo bodo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikula.

Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ.

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja.

Koordinatorica projekta: Nevenka Sreš s timom učiteljev

 

 • Projekt RASTEM S KNJIGO

Osnovna šola Brežice se vključuje v nacionalni projekt Rastem s knjigo. Cilj projekta je spodbujanje bralne pismenosti pri učencih, spodbujanje dostopnosti kakovostne izvirne slovenske mladinske literature, promocija vrhunskih slovenskih literarnih ustvarjalcev in motivacija učencev za obisk splošno izobraževalnih knjižnic. Vanj so vključeni učenci 7. razreda, ki v okviru projekta v Knjižnici Brežice dobijo v dar leposlovno delo.

Koordinatorica projekta: Lidija Geršak

 

 • Rastoča knjiga

»Rastoča knjiga« je spomenik knjigi. Projekt je bil osnovan na prehodu tisočletja 2000, kot projekt Slovenije – posebnost slovenskega prostora. Projekt ni usmerjen samo v preteklost in sedanjost, ampak tudi v prihodnost, ker želimo rasti in se razvijati. Naš sloviti akademik in pisatelj iz Trsta, Boris Pahor, je za »Rastočo knjigo« zapisal: »Edino ljubezen bo rešila človeštvo.« Tako na simboličen način dobivamo posebno »Rastočo knjigo«, ki nenehno poudarja in sporoča, da hočemo biti narod znanja, kulture in odličnosti – narod rasti. V 18-tih letih je projekt zrasel in se razširil na 5 kontinentov sveta ter v 14 držav sveta.

1. oktobra 2016, ko je Osnovna šola Brežice praznovala 45-letnico izgradnje stavbe Osnovne šole Brežice na sedanji lokaciji, smo v kroniko šole zapisali, da smo učenci, učitelji in ostali zaposleni na Osnovni šoli Brežice, posredno pa tudi starši in širša lokalna skupnost postali člani uglednega vseslovenskega gibanja Rastoča knjiga, ki dobiva tudi vse večje mednarodne razsežnosti. Takrat je »zrasel« tudi naš eHrast, ki ponazarja Rastočo knjigo OŠ Brežice.

V šolskem letu 2019/2020 bomo 1. oktobra 2019 obeležili tretjo obletnico sodelovanja v projektu in hkrati praznovali »DAN ŠOLE«. Takrat bomo na eHrast obesili tudi pisane kroglice, valje in kocke, s katerimi bomo ponazorili najvišje dosežke naših učencev in strokovnih delavcev v minulem šolskem letu. Naš dan šole bosta s svojo prisotnostjo počastila tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in župan Občine Brežice Ivan Molan.

 

 • Projekt GLEDA(L)IŠČE

je projekt Slovenskega gledališkega inštituta, ki ga je izbralo Ministrstvo za kulturo RS na razpisu »Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture.« Partner v tem projektu je tudi Osnovna šola Brežice.

Cilj projekta je razvijati kulturno-vzgojne programe na gledališkem področju in načrtovano platformo kvalitetnih gledaliških predstav za otroke in mlade, ki jih bodo pripravili profesionalni izvajalci.

Vodenje projekta: Matejka Bogovič Fifnja s timom učiteljev

 

 • Projekt PIŠEM Z ROKO

Znanstveniki so ugotovili, da si tisto, kar zapišemo z roko, bolje zapomnimo kot tisto, kar natipkamo.  V času med 20. in 24. januarjem 2020 bomo organizirali teden pisanja z roko, v decembru pa bomo pisali z roko novoletne voščilnice.

Koordinatorica projekta: Matejka Bogovič Fifnja

 

 • DOLGA PRIJATELJSTVA – sodelovanje z Osnovno šolo Dobřany

OŠ Brežice bo v maju 2020 odpotovala v goste učencem in učiteljem v OŠ Dobrany na Češkem. Skupaj z gostitelji bomo pripravili kulturni in športni program z naslovom »Srednji vek«. Pri delu bo poudarek na medkulturnem dialogu in medkulturnem sodelovanju ter spoznavanju podobnosti in razlik v šolstvu, jeziku in kulturi, učenju tujih jezikov, spoznavanju zgodovinskih in geografskih značilnosti tujih držav ter nacionalnih posebnosti.

Vodenje projekta: mag. Marija Lubšina Novak s strokovnim timom učiteljev

 

 • Mednarodna mreža UNESCO ASPnet šol

V sklopu UNESCO projekta se bomo vključevali v dejavnosti in projekte znotraj UNESCO ASPnet mreže šol in Unescovega središča v Pišecah: Mednarodni tabor »Premikamo meje« v Pišecah, UNESCO vrtički na OŠB, UNESCOV ASP tek mladih na Ptuju, ki bo v mesecu oktobru in obeleževanje UNESCO dnevov Vključili se bom tudi  projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 2019/2020.

V sklopu pouka bomo obravnavali UNESCO teme (Svetovni problemi in vloga OZN, Mir in človekove pravice, Medkulturno učenje in izobraževanje za trajnostni razvoj …) in povezovali druge projekte naše šole z UNESCO-m ter si tako prizadevali ohraniti mednarodni status.

Vodenje projekta: Martina Suban

 

 • Mednarodni projekt FIT4KID ali KAKO MOTIVIRATI ZA UČENJE – AKTIVNA TELESA, AKTIVNI MOŽGANI

S tem projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2019/2020. Njegov cilj je implementacija novih pedagoških pristopov v slovenske osnovne šole in vrtce, ki bodo pripomogli h kakovostnejšemu pedagoškemu delu, katerega rezultat bo kreativen, inovativen, vesel,  otrok z usvojenim funkcionalnim znanjem in življenjskimi vrednotami, visoko samopodobo in samozavestjo, izboljšati kakovost poučevanja, povečati pestrost, kreativnost, inovativnost in dinamiko v pedagoškem procesu, razviti medpodročno povezovanje in s tem izboljšati medsebojno sodelovanje pedagoških delavcev, izboljšati medsebojne odnose tako med strokovnimi delavci, kot tudi otroki oziroma učenci in njihovimi starši.

FIT himna

FIT himna besedilo

Vodenje projekta: Marjanca Pečar s strokovnim timom

 

 • Projekt FILMSKA OSNOVNA ŠOLA

Namen petletnega projekta je zagotoviti redno in sistematično izobraževanje o filmu in filmski vzgoji, spodbujati dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem ter večati dostopnost do filmsko vzgojnih vsebin. V projekt se je vključila tudi OŠ Brežice.

Vodenje projekta: Petra Vaš

 

 • KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH, IMPLEMENTACIJSKA ŠOLA (2017—2022)

Cilj projekta je razviti in implementirati model spodbujanja kompetenc podjetnosti v OŠ, s katerimi bi omogočili šolajočim prožnejše prehajanje med osnovno šolo in okoljem. V okviru projekta bodo razviti didaktični pristopi in strategije ter podporno okolje – model spodbujanja podjetnosti – za prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem.

Kot implementacijska šola bomo z delom pri pouku začeli v letu 2019, saj so se učitelji usposobili za izvajanje projekta.

Vodenje projekta: Nevenka Sreš s timom sodelavcev

 

 • Tekmovanje THE WORLD SCHOLAR’S CUP

V tej »bitki znanja« bodo sodelovali učenci in dijaki z različnih krajev Slovenije in nekaterih držav z območja Balkana. Sodelujoči se bodo  pomerili na šestih področjih iz izbranih tem, ki so umetnost, glasba, naravoslovje, zgodovina, književnost, sociologija in posebno področje. Tekmovanje poteka v angleškem jeziku in vključuje ekipno debato (Team debate), kreativno skupinsko pisanje esejev (Collaborative writing), sledi preizkus znanja s šestih področij (Scholar’s challenge) in kviz (Team’s bowl).

Vodja programa na OŠ Brežice: Petra Vaš

 

 • Projekt STRATEŠKA PARTNERSTVA ERASMUS

Effective Time Management: SAME (Social, Active Motivated and Eager) Students with Different Activities

Cilj projekta je osmisliti čas učencev po pouku, da bi ga le-ti uporabljali bolj učinkovito in ustvarjalno. V sklopu projekta naj bi se učenci naučili uporabljati tehnologijo za določen namen, se začeli zavedati svojega okolja in skrbeti zanj, postali bolj družabni, razvijali svojo samozavest, razvijali svoje jezikovne sposobnosti, gradili skupinski duh in sodelovanje. V projekt sta vključeni Turčija in Italija, izveden pa bodo tri mobilnosti.

Vodenje projekta: Petra Vaš

 

 • Projekt MIRNO MORJE

Projekt Mirno morje je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladinskih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Cilj programa je pozitivno vplivati na te otroke, da postanejo bolj odprti, strpni, zaupljivi, da krepijo samopodobo in pozitiven odnos do življenja.

S tem projektom otrokom s posebnimi potrebami omogočamo enkratno doživetje na morju, saj življenje na jadrnici zagotavlja intenzivno socialno učenje, nudi možnost za pridobivanje novih in drugačnih, a za življenje pomembnih izkušenj ter znanj.

V ta projekt je vključena tudi OŠ Brežice z učenci iz OŠ PP NIS.

Vodenje projekta: Hedvika Lopatič

 

 • EVROPSKI TEDEN PROGRAMIRANJA (CODE WEEK) IN URA ZA KODO (HOUR OF CODE)

Evropski teden programiranja (Code Week)

Oktobra Evropejke in Evropejci pridobivamo digitalne veščine. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo na šoli organizirali Evropski teden programiranja (Code Week), kjer bodo učenci spoznali, kako ustvarjalno je lahko programiranje. Code Week je družbena pobuda, ki jo vodijo prostovoljci – ambasadorji, ki si v svoji državi prizadevajo ozaveščati o pomenu učenja programiranja ter organizirajo tečaje programiranja.

Ura za kodo (Hour of Code)

Med 9. in 15. 12. 2019 se bo naša šola ponovno pridružila projektu Ura za kodo – globalnemu gibanju, ki spodbuja učenje programiranja in se odvija pod okriljem neprofitne organizacije »Code.org«.

Koordinatorica: Nataša Kermc

 

 • Ekološki projekt OHRANIMO ČISTO OKOLJE

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. se trudi za boljšo ozaveščenost otrok o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter ekologije. S tem namenom so oblikovali program, s katerim so pripravljeni skozi vse šolsko leto sodelovati s šolami, s ciljem dviga ozaveščenosti na področju znanja iz ekologije. Cilji izvedbe projekta:

 • vzpodbujanje in pridobivanje ekozavesti,
 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • zbiralna akcija KEMS (kartonska embalaža mleka in sokov),

V projekt se bodo z različnimi vsebinami vključili vsi razredi OŠ in OŠ PP NIS.

Koordinatorica: Marjanca Pečar, sodelujejo: aktiv učiteljev naravoslovja in razredničarke (OŠ in OŠ PP NIS)

 

 • Natečaj EVROPA V ŠOLI

(natečaj) poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije, v Sloveniji pa smo ga prvič izpeljali leta 1999. Naša šola bo letos že trinajstič sodelovala na natečaju, ki daje mladim možnost, da v literarni, likovni in fotografski govorici ter na spletnih straneh povedo, kaj čutijo, o čem razmišljajo, kako ocenjujejo in kaj predlagajo.

Koordinatorica: Darinka Ferenčak Agrež s strokovnim timom učiteljev

 

 • ZDRAVA ŠOLA – sodelovanje z Inštitutom za varovanje zdravja Ljubljana in Zavodom za zdravstveno varstvo Celje.

V letošnjem šolskem letu bomo dali poudarek duševnemu zdravju. Učence, starše in širšo lokalno skupnost bomo ozaveščali o pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov in pomoči drug drugemu. Veliko pozornosti bomo namenili gibanju in skrbi za zdravo prehrano ter odnosu do nje. Poseben poudarek pa bomo v šoli namenili tudi hidraciji (zadostna oskrba telesa s tekočinami – tudi med poukom) kot ključni strategiji ohranjanja zdravja človeka. Z vsemi dejavnostmi, ki jih bomo izvajali, bomo poskušali dati učencem popotnico za bolj zdravo in kvalitetno življenje.

Vodenje projekta: Suzana Vlaisević Bursać  s strokovnim timom učiteljev

 

 • EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019, DAN BREZ AVTOMOBILA, PEŠ BUS

Tudi letos bo Evropski teden mobilnosti povezal na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine mobilnosti. Osnovna šola Brežice se bo v aktivnosti vključila med 16. – 22. 9. 2019 z aktivnostmi slogana GREMO PEŠ, ki je slogan letošnje izvedbe Evropskega tedna mobilnosti. Učenci OŠ in OŠ PP NIS Brežice se bodo udeležili aktivnosti, ki jih bodo pripravili Občina Brežice, Zavod za šport Brežice, Turistično informacijski center Brežice, Fakulteta za turizem … na mestnih ulicah.

Temeljni namen projekta je na ustrezen način ozavestiti osnovnošolce o pomenu hoje, s projektom PEŠ – bus, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju.

Koordinatorica: Marjanca Pečar

 

 • TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNI H ŠOLAH (projekt Kokoška Rozi)

S projektom želimo prispevati k spreminajnju potovalnih navad otrok od 1. do 6. razreda in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjševanju okoljskih obremenitev, k soidbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Vodja in kooridnatorica projekta: Mojca Markelj s timom učiteljic od 1. do 5. razreda

 

 • TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da UČENCI, ZAPOSLENI NA ŠOLI IN STARŠI tečemo v znak solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).

Vodja projekta: Suzana Vlaisević Bursać

 

 • SEMENA SPREMEMB

podpira vrednote, ki so jih prebivalke in prebivalci zapisali v Vizijo Slovenije. Slovenija je ravno prav velika za razcvet inovacij in predstavlja edinstven razvojni model v svetu. Z učenjem za in skozi vse življenje razvijamo znanje in veščine ter krepimo odpornost za soočanje z izzivi. Želimo, da bo Slovenija leta 2050 država, v kateri bomo živeli kakovostno, si med seboj zaupali in smelo sprejemali novosti in inovacije, obenem pa ostajali ponosni na svojo identiteto.

V projekt so vključeni učenci od 1. do 5. razreda OŠ Brežice.

Vodja projekta: Klaudija Horvat s timom učiteljic 1., 3., 4. in 5. razreda in učiteljicami RaP (OPB)

 

 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK    

V mesecu novembru 2019 bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane bo projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo zagotovilo finančna sredstva za nakup živil domačega porekla za zajtrk. Z učenci bomo na šoli izvedli različne aktivnosti s področja zdravja, kmetijstva, čebelarstva, samooskrbe in ekologije.

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja

 

 • SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA

Šola se je prijavila na razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Oddelek za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski del) pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pridobila je sredstva za financiranje obroka sadja ali zelenjave in mleka enkrat tedensko za vsakega otroka. Tako bo vsak učenec dobil enkrat na teden poleg redne malice še zelenjavo ali sadje, enkrat tedensko pa tudi mleko; vse bo 100% financirano iz sredstvev EU.

Predvidoma bomo ohranili še projekt Jabolko v šoli. Nakup jabolk bodo na pobudo članov sveta staršev in po sklepu sveta zavoda še naprej financirali starši. Če učenci vsega ponujenega poleg malice ne bodo mogli pojesti, bomo projekt Jabolko v šoli za nekaj časa ustavili.

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja

 

 • RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH (Šolski krožniki)

Namen projekta je ozaveščati ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati zdravo prehrano pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS in s tem ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti.

Cilji projekta so: razviti nove ribje produkte, povečano zanimanje za oskrbo s svežimi posavskimi ribami, povečano poznavanje prostoživečih rib v naravnem okolju vodotokov in povečana uporaba svežih posavskih rib v javnih ustanovah.

Nosilec projekta je Občina Krško, OŠ Brežice pa je eden izmed partnerjev projekta.

Vodenje projekta: Julijana Medvešek s timom razrednikov in z učitelji naravoslovja

 

 • SIMBIOZA GIBA

Vseslovenska akcija Simbioza Giba 2018 že pet let povezuje vse generacije – letos bomo gibali, se bodrili in se zabavali otroci, starši, stari starši, prijatelji, znanci, morda celo hišni ljubljenčki in si privzgajali zdrave navade.

 

 • VARNOST ZA VSE

Projekt Varnost za vse spodbuja kvalitetno izvajanje prometne vzgoje, iskanje novih rešitev za varnejše prometno okolje učencev ter sodelovanje staršev pri vzgojnih in izobraževalnih prizadevanjih za večjo varnost otrok v cestnem prometu.

Vodenje projekta: Polonca Žagar s timom učiteljic 4. razreda

 

 • FIRST LEGO LEAGUE (FLL) – MESTO PRIHODNOSTI

V šolskem letu 2019/2020 bomo sodelovali v projektu FIRST LEGO LEAGUE (FLL) z naslovom  “Mesto prihodnosti«.Pripravili bomo raziskovalno nalogo, v kateri bodo učenci spoznavali vsakodnevne družbene težave in predlagali rešitve za boljši svet. Ob tem se bodo učili ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja, pomena skupinskega dela,  sodelovanja, deljenja rešitev, znanja in izkušenj….. S pomočjo znanja robotike in sestavljanke LEGO MINDSTORMS EV3 pa se bodo naučili sestavljati in programirati robote, ki bodo reševali misije povezane z gradnjo mesta.

Koordinatorici: Mojca Markelj in Nataša Kermc

 

 • TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju z različnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. S TVU prispevajo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela« ter pomagajo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja po vsem svetu.

Koordinatorica: Marjanca Pečar

 

 • MLADI IN DAVKI – davčno opismenjevanje mladih

Projekt vodi Finančna uprava RS. Cilj projekta je ozaveščanje učencev o pomenu davkov in drugih obveznih dajatev v vsakdanjem življenju in družbenih posledicah neizpolnjevanja tovrstnih obveznosti. Zasnova projekta se naslanja na izkušnje partnerjev projekta, ugotovitve mednarodnih raziskav, dobre prakse v mednarodnem okolju ter na potrebe hitro spreminjajočega se sveta, v katerem živimo. Ciljna populacija za izvajanje projekta bodo učenci 9. razreda OŠ Brežice.

Koordinatorica projekta: Nevenka Sreš

 

 • PODJETNA 9-KA

Projekt spada v okvir Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pri projektu gre za financiranje in spodbujanje zanimanja za tehniške poklice z različnimi dejavnostmi. Nosilec projekta je Občina Krško, aktivnosti znotraj projekta pa bodo izvedene iz strani različnih partnerjev in zunanjih izvajalcev. V projekt se je vključila tudi OŠ Brežice. Izvajale se bodo delavnice v katere bodo vključeni  učenci 8. in 9. razreda, ki se ravno soočajo z veliko odločitvijo glede vpisa v srednjo šolo, realen prikaz poklicev, ki je bistvo naših delavnic, pa učencem pomaga pri izbiri le-te.

Koordinatorica projekta: Jadranka Čabraja

 

 • NOČ KNJIGE

Noč knjige je mednarodni dogodek, s katerim obeležujemo 23. april, Svetovni ali Mednarodni dan knjige. Njegov namen je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe.

Noč knjige je tudi  vseslovenski projekt, s ciljem zajeti celotno območje Slovenije in njena obmejna ozemlja, z branjem in knjigo povezati vse generacije, od najmlajših bralcev do starejših v domovih za ostarele. V ta projekt se je vključila tudi OŠ Brežice. Skupina učencev šole bo skupaj s stanovalci Doma upokojencev Brežice prebirala literaturo in tkala medgeneracijske vezi.

Koordinatorica projekta: Lidija Geršak s sodelavci

 

 • VETER V LASEH

Projekt Veter v laseh se odvija že 23. leto zapored in je namenjen otrokom, mladostnikom in družinam. Z enodnevnimi in večdnevnimi športno obarvanimi dogodki ter programi vadb želimo med mladimi širiti ljubezen do športa in ga predstaviti kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa.

V sklopu projekta bo v prihodnjih letih izvedenih več brezplačnih predavanj za starše na temo pomembnost telesne dejavnosti in prehrane na celostni razvoj malčka, otroka in mladostnika.

Koordinatorica projekta: Jadranka Čabraja

 

 • POZDRAV PTIC MIRU

Namen večletnega projekta je ozaveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

Cilji projekta so razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga, razvijanje državljanskih kompetenc, aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja in spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Vrhunec doživi projekt ob svetovnem dnevu miru na različnih lokacijah v Celju, ki bo 21. 9. 2019 na »Zvezdi«. Sodelujoči zavod pripravi osrednji dogodek v svojem okolišu ali se nam pridruži v mestu Celje.

Dostojanstvo dela ljudi pomembne in ustvarjalne! Zato si tudi mi prizadevamo širiti zavest o pomenu miru, da bodo mladi in odrasli lahko sanjali, ustvarjali, delali in kakovostno živeli.

SLOGAN projekta je SODELUJ IN SPREMENI!

Koordinatorica projekta : Petra Vaš

 

 • MODEL SKUPNOSTNEGA PRISTOPA KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNIH SKUPNOSTIH, VARNOST ZA VSE

Projekt poteka pod okriljem Zdravstvenega doma Brežice. Namenjen je učencem, ki imajo težave s prekomerno telesno težo. Sodelujejo učenci 3. in 6. razreda s prekomerno telesno težo.

Koordinator projekta: Marjanca Pečar s timom učiteljev

 

 • MLADI NOVINARJI O KOHEZIJI

Zelena kohezija je projekt, ki si prizadeva najširši javnosti skozi informativne vsebine in na poljuden način približati dobre prakse Evropske kohezijske politike za zaščito okolja in zeleno rast. V luči evropskega leta mladih, letos projekt v osrčje postavlja ozaveščanje in izobraževanje mladih o pomenu kohezijske politike in nujnosti njihovega vključevanja v razvoj prioritetnih področjih prihajajočih perspektiv.

Eno od prioritetnih področij kohezijske politike v obdobju 2021-2027 je bolj zelena Evropa. V okviru projekta bomo iskali zgodbe in projekte v naših krajih, ki so bili financirani iz sredstev kohezijske politike. O rezultatih projektov bomo napisali novinarske prispevke, ki bodo objavljeni na šolski spletni strani, in z njimi sodelovali v natečaju ”Mladi novinarji o koheziji”.

Evropsko sofinancirani projekti v Brežicah

Nove kolesarske povezave v občini Brežice

Projekt Zeleno Posavje – intervju

Mentorica učencev: Teja Bradač

Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Dan varne rabe interneta

Erasmus

Erasmus +

Arhiv

Dogodki

 • No Events
Dostopnost