OSB

 

VIZIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE

Temelj naše vizije so vrednote in poslanstvo. Vizija Osnovne šole Brežice je izgrajevanje takšnih razmer oziroma okolja, ki omogočajo nadpovprečno rast in vrhunsko kakovost – odličnost v vseh segmentih delovanja naše ustanove.

 

POSLANSTVO (MISIJA) OSNOVNE ŠOLE BREŽICE

Poslanstvo Osnovne šole Brežice je vzgojiti in izobraziti ustvarjalne učence, razviti visoko profesionalne strokovne in druge sodelavce, prav tako pa širiti in poglabljati teorijo in prakso vrhunske kakovosti – odličnosti s partnerji v okolju.

 

FILOZOFIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE – KULTURA ODLIČNOSTI

Filozofija Osnovne šole Brežice je povezati univerzalne dosežke s področja vzgoje in izobraževanja s slovenskimi posebnostmi in v tem smislu uveljavljati ustvarjalno multilateralno razmišljanje. V tem okviru bo naša šola razvijala vrednote medsebojnega spoštovanja, strpnosti, odgovornosti, skupinskega dela in drugih pozitivnih vrednosti, ki spadajo v organizacijsko kulturo odličnosti.

 

STRATEGIJA OSNOVNE ŠOLE BREŽICE – STRATEGIJA IZBOLJŠANJA

Strategija Osnovne šole Brežice je dosegati na vseh področjih delovanja rezultate, ki so vsaj 5 % nad povprečjem osnovnega šolstva Slovenije, pri tem pa uveljavljati tudi dosežke znanstvenih raziskovanj v Evropi in drugod po svetu.

 

CILJ OSNOVNE ŠOLE BREŽICE

Sooblikovati želimo dobrega človeka z odličnim znanjem.

 Ta cilj pa bomo dosegli tako, da bomo:

  • vzgajali in izobraževali za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar pa vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih generacij;
  • izvajali učne aktivnosti (ob uporabi IKT), ki bodo omogočale učencem izgrajevanje veščin za 21. stoletje;
  • razvijali zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujali državljansko odgovornost;
  • vzgajali za občekulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
  • vzgajali za spoštovanje, sodelovanje in nenasilje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Dostopnost