Osnovna šola Brežice je bila na javnem razpisu Šole za ravnatelje izbrana kot razvojna šola za izvajanje projekta OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki je financiran s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je vzpostaviti nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s pripadajočimi kazalniki na vseh ravneh izvajanja vzgoje in izobraževanja (vrtec, osnovna šola, srednje splošno in srednje strokovno izobraževanje). Naša šola je vključena v razvojne aktivnosti in pilotno preizkušanje elementov modela ter v razvoj obveznih referenčnih okvirov za uvajanje izboljšav v šole v povezavi s samoevalvacijo šol.

V projektu se povezujemo tudi z ostalimi šolami. Potekajo redna mesečna srečanja (delovne skupine), ki jih koordinira Šola za ravnatelje z ostalimi partnerji. Skupne razvojne aktivnosti in srečanja načrtujemo in izvajamo s pilotno šolo Osnovno šolo Vide Pregarc iz Ljubljane.

Projekt na Osnovni šoli Brežice vodi Lidija Stadler, sodelujejo pa še ravnateljica in strokovni tim učiteljev.

Dostopnost