Zakon o osnovni šoli v 64. členu določa, da se v 6. in 9. razredu znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine,  matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine,  matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. V šol. letu 2016/2017 se bo na Osnovni šoli Brežice preverjalo znanje iz angleščine.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno. V 6. in 9. razredu šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine in matematike, v 9. razredu pa tudi iz tretjega predmeta. V šol. letu 2016/2017 se bo na Osnovni šoli Brežice preverjalo znanje iz družboslovja.

Koledar

Aktivnost Datum
Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. in 9. razred 4. maj 2017
Nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. in 9. razred 8. maj 2017
Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine za 6. razred in  9. razred ter iz družboslovja za 9. razred OŠPP

 

10. maj 2017

Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda za 9. razred 30. maj 2017
Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda za 6. razred 6. junij 2017

 

Dostopnost